XXL T-shirts available

Week 24 & 25

Sep 9 - Sep 22

Batting Stats

Stat Value Pts
AB 574 -574.00
H 171 957.60
2B 36 104.40
3B 3 17.10
HR 38 357.20
BB 73 219.00
HBP 4 12.00
SB 5 9.50
CS 2 -5.60
Total 1097.20

Pitching Stats SP Starts Remaining: 1

Stat Value Pts
IP 129.2 959.53
SV 8 40.00
HLD 5 20.00
K 144 288.00
H 125 -325.00
BB 32 -96.00
HBP 9 -27.00
HR 17 -209.10
Total 650.43

1134.57

Batting Stats

Stat Value Pts
AB 494 -494.00
H 123 688.80
2B 19 55.10
3B 2 11.40
HR 26 244.40
BB 59 177.00
HBP 5 15.00
SB 14 26.60
CS 5 -14.00
Total 710.30

Pitching Stats SP Starts Remaining: 3

Stat Value Pts
IP 112.1 831.27
SV 7 35.00
HLD 5 20.00
K 113 226.00
H 104 -270.40
BB 42 -126.00
HBP 7 -21.00
HR 22 -270.60
Total 424.27

Box Score

The 3rd and 4th Castle_🏰🏰🏰     Shizzo and The 🧠

Sep 9   Sep 10   Sep 11   Sep 12   Sep 13   Sep 14   Sep 15   Sep 16   Sep 17   Sep 18   Sep 19   Sep 20   Sep 21   Sep 22   

Batters

Name Pos Opp AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS Pts
Starter TotalsNot Available
Bench TotalsNot Available

Pitchers

Name Pos Opp IP SV HLD K H BB HBP HR Pts
Starter TotalsNot Available
Bench TotalsNot Available