NYC meetup Wed Aug 21 6:30p | T-shirt Update

Week 20

Aug 12 - Aug 18

Batting Stats

Stat Value Pts
AB 269 -269.00
H 79 442.40
2B 15 43.50
3B 0 0.00
HR 16 150.40
BB 29 87.00
HBP 3 9.00
SB 3 5.70
CS 1 -2.80
Total 466.20

Pitching Stats SP Starts Remaining: 2

Stat Value Pts
IP 44.0 325.60
SV 5 25.00
HLD 2 8.00
K 53 106.00
H 52 -135.20
BB 19 -57.00
HBP 1 -3.00
HR 8 -98.40
Total 171.00

671.13

Batting Stats

Stat Value Pts
AB 230 -230.00
H 67 375.20
2B 18 52.20
3B 2 11.40
HR 17 159.80
BB 26 78.00
HBP 2 6.00
SB 2 3.80
CS 1 -2.80
Total 453.60

Pitching Stats SP Starts Remaining: 0

Stat Value Pts
IP 63.2 471.13
SV 1 5.00
HLD 3 12.00
K 67 134.00
H 76 -197.60
BB 23 -69.00
HBP 5 -15.00
HR 10 -123.00
Total 217.53

Box Score

Team To Be Named Later πŸ‡¨πŸ‡¦     Pollock & Pollack LLC.

Aug 12   Aug 13   Aug 14   Aug 15   Aug 16   Aug 17   Aug 18   

Batters

Name Pos Opp AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS Pts
Starter TotalsNot Available
Bench TotalsNot Available

Pitchers

Name Pos Opp IP SV HLD K H BB HBP HR Pts
Starter TotalsNot Available
Bench TotalsNot Available