2021 OPL enters the playoffs!

See full schedule (3 more games)

Week 11

Jun 14 - Jun 20

Batting Stats

Stat Value Pts
AB 282 -282.00
H 80 448.00
2B 22 63.80
3B 2 11.40
HR 9 84.60
BB 26 78.00
HBP 1 3.00
SB 10 19.00
CS 1 -2.80
Total 423.00

Pitching Stats SP Starts Remaining: 0

Stat Value Pts
IP 69.2 515.53
SV 5 25.00
HLD 1 4.00
K 60 120.00
H 59 -153.40
BB 19 -57.00
HBP 2 -6.00
HR 7 -86.10
Total 362.03

591.03

Batting Stats

Stat Value Pts
AB 251 -251.00
H 62 347.20
2B 13 37.70
3B 2 11.40
HR 11 103.40
BB 19 57.00
HBP 0 0.00
SB 3 5.70
CS 0 0.00
Total 311.40

Pitching Stats SP Starts Remaining: 4

Stat Value Pts
IP 42.2 315.73
SV 4 20.00
HLD 1 4.00
K 47 94.00
H 37 -96.20
BB 6 -18.00
HBP 1 -3.00
HR 3 -36.90
Total 279.63

Box Score

Fíli & Kíli ⚔️     Wall Street Betts

Jun 14   Jun 15   Jun 16   Jun 17   Jun 18   Jun 19   Jun 20   

Batters

Name Pos Opp AB H 2B 3B HR BB HBP SB CS Pts
Starter TotalsNot Available
Bench TotalsNot Available

Pitchers

Name Pos Opp IP SV HLD K H BB HBP HR Pts
Starter TotalsNot Available
Bench TotalsNot Available